STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ALR: Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A., Poniedziałek, 29 czerwca (23:33)

Raport bieżący nr 35/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank?) informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 r. następujące osoby - członkowie Zarządu Banku: Marek Szcześniak, Tomasz Biłous oraz Marcin Jaszczuk, w związku z upływem w dniu 29 czerwca 2020 r. wspólnej kadencji Zarządu Banku, złożyły rezygnację ze sprawowanego mandatu członka Zarządu Banku ze skutkiem na dzień 29 czerwca 2020 r., godzinę 24:00.

Rada Nadzorcza Banku przyjęła rezygnacje i wyraziła podziękowania dla ustępujących członków Zarządu Banku.

Jednocześnie w dniu 29 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Banku powołała w skład Zarządu Banku nowej kadencji następujące osoby:

? Iwona Duda (Wiceprezes Zarządu kierująca pracami zarządu)

? Agnieszka Nogajczyk-Simeonow (Wiceprezes Zarządu)

? Seweryn Kowalczyk (Wiceprezes Zarządu)

? Agata Strzelecka (Wiceprezes Zarządu)

? Maciej Brzozowski (Wiceprezes Zarządu)

? Dariusz Szwed (Wiceprezes Zarządu)

Rada Nadzorcza Banku, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody, powierzyła Panu Maciejowi Brzozowskiemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku. Rada Nadzorcza upoważniła Przewodniczącą Rady Nadzorczej, Panią Aleksandrę Agatowską, do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie Pana Macieja Brzozowskiego na Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani członkowie Zarządu Banku nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Banku, jak i nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółek cywilnych, osobowych, ani też jako członkowie organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani członkowie Zarządu Banku nie figurują również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy członków Zarządu Banku nowej kadencji, którzy nie sprawowali mandatu członka Zarządu Banku w poprzedniej kadencji, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 w związku z § 9 i § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018, poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-29Seweryn KowalczykWiceprezes Zarządu
2020-06-29Dariusz SzwedWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania