STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DRP: DROP SPÓLKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 1/2020, Wtorek, 30 czerwca (14:03)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk _strata_ z działalności operacyjnej-84-71-19-16
Zysk _strata_ brutto-685-209-156-49
Zysk _strata_ netto-685-209-156-49
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-61-62-14-14
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0-460-11
Przepływy pieniężne netto, razem-61-108-14-25
Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego26112698574634
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego384933789584568899
Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego181844
Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego384743787684528894
Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego-35882-35197-7882-8265
Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego529529116124
Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego5287703528770352877035287703
Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR-0,13-0,04-0,03-0,01
Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR-0,13-0,04-0,03-0,01
Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego-6,79-6,66-1,49-1,56
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego-6,79-6,66-1,49-1,56
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR0000
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania