STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

AGO (AGORA)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,50 0,50
Efektywność dywidendy (1) 4,17 % 4,02 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 13.07.2018 12.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,60 -0,05
Daty wypłaty dywidendy 02.08.2018 01.08.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 23 290 415,50 23 290 415,50
Zysk netto [PLN] -68 122 166 15 169 056
Zysk/dywidendy łącznie (4) -34,19 % 153,54 %
Data NWZA 20.06.2018 12.06.2019
Uwagi - łączna kwota dywidendy 23.290.415,50 zł = 15.169.055,95 zł tj. cały zysk za 2018 r. + 8.121.359,55 zł z kapitału zapasowego
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.