STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

TIM (TIM)

Dywidenda za rok20122019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,12 0,80
Efektywność dywidendy (1) 2,27 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 10.07.2013
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,01 -
Daty wypłaty dywidendy 25.07.2013
Dywidenda łącznie [PLN] 2 663 904,00 17 759 360,00
Zysk netto [PLN] 1 415 434 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 188,20 % -
Data NWZA 15.05.2013
Uwagi zysk netto za 2011 r. w wys. 1.415.433,58 zł zostanie przeznaczony na kapitał rezerwowy; dywidenda zostanie wypłacona z funduszu dywidendowego rekomendacja zarządu; ww. kwota została wypłacona 20 grudnia 2019 r. tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2019 r.; łączna kwota zaliczki na poczet dywidendy 17.759.360 zł = 5.549.800 zł z zysku wypracowanego przez spółkę w okresie 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. + 12.209.560 zł z funduszu dywidendowego
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.