STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

FMF (FAMUR)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,44 0,53
Efektywność dywidendy (1) 8,98 % 11,37 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 09.07.2018 10.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,08 -0,03
Daty wypłaty dywidendy 17.07.2018 22.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 252 895 813,28 304 622 055,88
Zysk netto [PLN] 41 125 287 153 435 439
Zysk/dywidendy łącznie (4) 614,94 % 198,53 %
Data NWZA 29.06.2018 17.06.2019
Uwagi projekt uchwały WZA nie przewidywał wypłaty dywidendy; akcjonariusz Famuru, TDJ Equity I, zażądał umieszczenia w porządku obrad walnego spółki uchwały ws. podziału zysku za rok 2017 oraz użycia kapitałów pochodzących z zysków lat ubiegłych do wypłaty dywidendy 0,44 zł na akcję łączna kwota dywidendy 304.622.055,88 zł = 153.435.438,79 zł tj. cały zysk za 2018 r. + 151.186.617,09 zł z zysku z lat ubiegłych
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.